Ogólne warunki handlowe Ewinietyczechy.pl

 

Artykuł 1 - Definicje

 

W niniejszych Ogólnych Warunkach Używane są następujące zdefiniowane pojęcia:

 

(1) Ogólne Warunki Handlowe: niniejsze Ogólne Warunki Handlowe.

 

2. użytkownik: przedsiębiorca, który korzysta z niniejszych ogólnych warunków w ramach zawarcia i realizacji niniejszej umowy z klientem.

 

3. klient: osoba, która zawiera lub zawarła umowę z użytkownikiem.

 

(4) "Konsument" oznacza każdą osobę fizyczną, która działa w celach niezwiązanych z jej działalnością handlową, gospodarczą lub zawodową.

 

(5) Serwis: a lub usługa oferowana na stronie internetowej Użytkownika (Ewinietyczechy.pl).

 

6) koszt usług: Kwota płatna przez Klienta na rzecz Użytkownika (z uwzględnieniem podatku VAT) za usługę, która ma być świadczona przez Użytkownika na rzecz Klienta.

 

(7) Umowa: niniejsza Umowa Zdalnego Zlecenia, na mocy której Klient udziela Użytkownikowi pełnomocnictwa i upoważnienia do zakupu Cyfrowej Winiety Autostradowej od Edalnice w imieniu i na rachunek Klienta oraz do dostarczenia jej lub zlecenia dostarczenia jej w formie cyfrowej Klientowi.

 

Edalnice: Jest to potoczna nazwa Państwowego Funduszu Infrastruktury Transportowej w Edalnicach, który jest odpowiedzialny między innymi za nakładanie i pobieranie opłat za korzystanie z niektórych dróg w Republice Czeskiej.

 

9) winieta: jest to nazwa nadana dowodowi wydawanemu przez Edalnice w formie cyfrowej ("winieta cyfrowa") lub w formie naklejki ("winieta"), który służy jako dowód uiszczenia opłaty za przejazd określonym zarejestrowanym pojazdem przez określony czas.

 

10. okres karencji: ustawowy okres, w którym konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.

 

11. odstąpienie od umowy: skorzystanie z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w formie pisemnej w okresie możliwości odstąpienia od umowy. Wzór formularza odstąpienia od umowy został zamieszczony jako załącznik I do Ogólnych Warunków Handlowych.

 

Dzień 12: Dzień kalendarzowy.

 

13. polityka prywatności: polityka prywatności użytkownika (Ewinietyczechy.pl), która jest opublikowana na stronie internetowej użytkownika;

 

Artykuł 2 - Dane użytkownika

 

Maut & Vignette B.V. działa pod nazwą: Ewinietyczechy.pl

Utrechtseweg 1-G,

3811 NA Amersfoort,

Holandia

 

Call number:

0031 (0) 85 303 39 23

Dostępne: 7 dni w tygodniu od 09:30 do 17:30

E-mail: info@Ewinietyczechy.pl

 

Numer Izby Handlowej: 85804363

VAT: NL863747814B01

 

 

 

Artykuł 3 - Zastosowanie

 

 1. Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie do każdej oferty złożonej przez Użytkownika oraz do każdej umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Klientem.

 

 1. Tekst niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych zostanie udostępniony klientowi przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mógł on zapisać je na trwałym nośniku bez dalszych kroków pośrednich. Jeśli nie jest to możliwe, przed zawarciem umowy na odległość należy wskazać, gdzie można zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Handlowymi w formie elektronicznej oraz że na życzenie klienta zostaną mu one przesłane drogą elektroniczną lub w inny sposób nieodpłatnie.

 

Artykuł 4 - Umowa

 

 1. Umowa dochodzi do skutku wraz z przyjęciem oferty przez klienta i spełnieniem określonych w niej warunków.

 

 1. Jeżeli klient przyjął ofertę drogą elektroniczną, użytkownik niezwłocznie potwierdza otrzymanie przyjęcia oferty drogą elektroniczną. Jeżeli umowa zostanie zawarta drogą elektroniczną, użytkownik podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia elektronicznej transmisji danych oraz zapewni bezpieczne środowisko internetowe. W odniesieniu do oferowanej możliwości płatności elektronicznej użytkownik będzie przestrzegał odpowiednich środków bezpieczeństwa.

 

 1. Najpóźniej wraz z dostarczeniem usługi użytkownik przekazuje klientowi następujące informacje w formie pisemnej lub w taki sposób, aby klient mógł je przechowywać w dostępny sposób na trwałym nośniku danych:
 • adres oddziału użytkownika, do którego klient może kierować pytania, wnioski lub reklamacje;
 • warunki, na jakich konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy;
 • informacje o wszelkich gwarancjach i istniejącym serwisie po dostarczeniu usługi;
 • cenę, w tym wszelkie podatki, za usługę; ewentualne opłaty za dostawę; oraz sposób płatności, dostawy lub wykonania umowy;
 • Wzór formularza odstąpienia od umowy dla konsumenta.

 

 

Artykuł 5 - Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

 

 1. Klient może wypowiedzieć umowę w terminie 14 dni bez podania przyczyn.

 

 1. Okres ochłodzenia, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu umowy.

 

 

 

Artykuł 6 - Wykonywanie prawa do odstąpienia od umowy przez konsumenta

 

 1. Jeżeli klient skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, musi poinformować o tym użytkownika w terminie odstąpienia od umowy za pomocą wzoru formularza odstąpienia od umowy lub w inny wyraźny sposób.

 

 1. Ryzyko i ciężar dowodu prawidłowego i terminowego wykonania prawa odstąpienia od umowy spoczywa na Kliencie.

 

 1. W razie potrzeby klient zwraca użytkownikowi otrzymany towar zgodnie z rozsądnymi wskazówkami użytkownika. Klient nie ponosi z tego tytułu żadnych bezpośrednich kosztów.

 

 1. W przypadku wypowiedzenia przez Klienta umowy po uprzednim wyraźnym żądaniu rozpoczęcia jej wykonywania w okresie ochłodzenia, Klient jest winien Użytkownikowi kwotę proporcjonalną do tej części zobowiązania, którą Użytkownik wykonał w momencie wypowiedzenia, w porównaniu do pełnego wykonania zobowiązania.

 

 1. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów z tytułu realizacji umowy, jeżeli:
 • użytkownik nie przekazał klientowi wymaganych przez prawo informacji o prawie odstąpienia od umowy, zwrocie kosztów w przypadku odstąpienia od umowy lub wzoru formularza odstąpienia od umowy, lub;
 • klient nie zażądał wyraźnie rozpoczęcia wykonywania umowy w okresie możliwości odstąpienia od umowy.

 

 

Artykuł 7 - Obowiązki użytkownika w przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta

 

 1. Jeżeli Użytkownik umożliwia Klientowi złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Użytkownik niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.

 

 1. Użytkownik zwróci wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostawy, niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym Klient przesłał mu zawiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy.

 

 1. Użytkownik korzysta z tego samego środka płatniczego, który konsument wykorzystał do dokonania zwrotu, chyba że konsument uzgodnił inny sposób. Zwrot jest bezpłatny.

 

 

Artykuł 8 - Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy przez konsumenta

 

Prawo do odstąpienia od umowy jest wykluczone, jeśli użytkownik wyraźnie zaznaczył to przy składaniu oferty lub przynajmniej w odpowiednim czasie przed zawarciem umowy:

 

 1. Po całkowitym wykonaniu umowy, ale tylko wtedy, gdy:
 • egzekucja została rozpoczęta za wyraźną, uprzednią zgodą zleceniodawcy; oraz
 • klient oświadczył, że rezygnuje z prawa do odstąpienia od umowy z chwilą jej całkowitego wykonania przez użytkownika;

 

Artykuł 9 - Ceny

 

Ceny podane w ofercie usługi zawierają podatek VAT.

 

Artykuł 10 - Wypełnienie umowy

 

Użytkownik gwarantuje, że zobowiązania, które ma wykonać, są zgodne z umową i specyfikacją podaną w ofercie.

 

 

Artykuł 11 - Dostawa i wykonanie

 

 1. Użytkownik zobowiązany jest do wykonania umowy z jak największą starannością.

 

 1. Miejscem wykonania umowy jest adres zgłoszony użytkownikowi przez klienta.

 

 

 1. Użytkownik zobowiązany jest do podpisania umowy w podanym wcześniej terminie, a w przypadku jego niedotrzymania - bezzwłocznie.

 

 

Artykuł 12 - Płatność

 

 1. O ile umowa nie stanowi inaczej, kwoty należne od klienta są płatne natychmiast po zawarciu umowy.

 

 1. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Użytkownika o wszelkich nieścisłościach w przekazanych lub udostępnionych danych płatniczych.

 

 

Artykuł 13 - Procedura składania skarg

 

 1. Użytkownik musi posiadać wystarczająco upublicznioną procedurę składania skarg i musi rozpatrywać skargi zgodnie z tą procedurą.

 

 1. Reklamacje dotyczące wykonania umowy muszą być zgłoszone Użytkownikowi w całości i jasno opisane w rozsądnym terminie po wykryciu wad przez Klienta.

 

 1. Odpowiedzi na reklamacje złożone do Użytkownika udzielane są w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Jeżeli reklamacja wymaga przewidywalnie dłuższego czasu rozpatrywania, Użytkownik udziela odpowiedzi w terminie 14 dni z potwierdzeniem odbioru i wskazaniem, kiedy Klient może spodziewać się bardziej szczegółowej odpowiedzi.

 

 

Artykuł 14 - Prawo właściwe

 

Umowy pomiędzy użytkownikiem a klientem, do których odnoszą się niniejsze warunki, podlegają prawu holenderskiemu. Jeśli konsument zamieszkuje w kraju UE innym niż Holandia, a ustawodawstwo tego kraju UE oferuje mu lepszą ochronę, użytkownik zastosuje te prawa.

 

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

 

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

(wypełnij i odeślij ten formularz tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Do: [ Nazwa przedsiębiorcy]

[Adres geograficzny przedsiębiorcy].

[Numer faksu przedsiębiorcy, jeśli jest dostępny].

[ adres e-mail lub adres elektroniczny przedsiębiorcy].

- Ja/my* niniejszym informuję, że zdecydowałem/liśmy* o rozwiązaniu naszej umowy w dniu

Sprzedaż następujących produktów: [nazwa produktu]*.

udostępnienie następujących treści cyfrowych: [nazwa treści cyfrowych]*.

świadczenie następującej usługi: [nazwa usługi]*, wycofanie/odwołanie*.

- Zamówione w dniu*/otrzymane w dniu* [data zamówienia usług lub data otrzymania przez

Produkty]

- Nazwa konsumenta (konsumentów)]

- Adres konsumenta(ów)]

- Podpis konsumenta(-ów)] (tylko w przypadku złożenia niniejszego formularza w formie papierowej) - [Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Złożenie niniejszego formularza)

* Skreślić lub wypełnić w przypadku, gdy nie dotyczy.

 

 

0
Do koszyka
Razem : zł0
Do kasy