Zasady i warunki

Regulamin marketingu internetowego Moonshots

Radzimy uważnie zapoznać się z niniejszymi Warunkami, aby mieć świadomość swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy między Tobą a nami. W niniejszym Regulaminie jesteś określany jako Klient. Ze względu na wygodę wybieramy formę męską, ale oczywiście mamy też na myśli „ona” tam, gdzie jest napisane „on”.

Artykuł 1. Definicje

W niniejszych Ogólnych Warunkach następujące terminy pisane wielką literą mają zawsze następujące znaczenie:
Warunki: niniejsze warunki dotyczące marketingu internetowego Moonshots;
Dane do logowania: połączenie nazwy użytkownika i hasła Klienta w celu złożenia zamówienia w Serwisie;
Klient: osoba fizyczna, która składa zamówienie w Serwisie;
Moonshots Online Marketing: spółka jawna Moonshots Online Marketing, z siedzibą i głównym miejscem prowadzenia działalności w Amersfoort przy Utrechtseweg 1-g, 3811 NA;
Umowa: umowa pomiędzy Klientem a Moonshots Online Marketing zawierana za pośrednictwem Serwisu, na podstawie której Klient dokonuje zakupu Produktu w Moonshots Online Marketing;
Produkt: produkt oferowany na Stronie przez Moonshots Online Marketing
Oświadczenie o ochronie prywatności: oświadczenie o ochronie prywatności firmy Moonshots Online Marketing, które można znaleźć w Witrynie;
Strona internetowa: strona internetowa Moonshots Online Marketing, na której oferowany jest Produkt;


Artykuł 2. Zastosowanie

Ogólne Warunki mają zastosowanie do każdej oferty Moonshots Online Marketing w Witrynie, korzystania z Witryny oraz do każdej Umowy zawieranej za pośrednictwem Witryny.
Firma Moonshots Online Marketing może zawsze zmienić i/lub uzupełnić niniejsze Ogólne Warunki. Zmiany nie dotyczą Umów już zawartych. Najbardziej aktualne Ogólne Warunki znajdują się w Serwisie. Jeżeli Klient nie zgadza się ze zmienionymi i/lub uzupełnionymi Ogólnymi Warunkami, Klient nie może już zamawiać Produktu.


Artykuł 3. Oferta i zawarcie Umowy

Umowa zostaje zawarta poprzez przejście przez proces składania zamówienia, który obejmuje akceptację Ogólnych Warunków.
Oferta w Witrynie jest zawsze niezobowiązująca i może zostać odwołana przez Moonshots Online Marketing bezzwłocznie po złożeniu zamówienia.
Moonshots Online Marketing nie jest związany oczywistymi błędami i błędami pisarskimi w ofercie w Serwisie.


Artykuł 4. Korzystanie i dostępność Serwisu

Firma Moonshots Online Marketing nie gwarantuje, że informacje w Witrynie są zawsze poprawne, aktualne lub kompletne.
W trakcie procesu składania zamówienia Klient może podać dane do logowania. Gdy Klient podaje Dane Logowania, gwarantuje Moonshots Online Marketing i sam odpowiada za to, że i) informacje, które podaje podczas tworzenia Danych Logowania, są poprawne, kompletne i aktualne.
Klient ponosi odpowiedzialność i odpowiedzialność za wszelkie wykorzystanie jego Danych do logowania.
Gdy tylko Klient wie lub ma powody, by podejrzewać, że Dane Logowania znalazły się w rękach osób nieuprawnionych, Klient musi poinformować o tym Moonshots Online Marketing, bez uszczerbku dla jego własnego zobowiązania do natychmiastowego podjęcia skutecznych działań, takich jak zmiana Loginu Detale.
Moonshots Online Marketing zastrzega sobie prawo do zmiany procedury logowania i/lub danych logowania Klienta, jeśli uzna to za konieczne w interesie funkcjonowania Serwisu.

Artykuł 5. Cena i płatność

Podana cena Produktu jest ważna w momencie jej wyświetlenia w Serwisie.
VAT jest wliczony w podaną cenę całkowitą. Wszelkie dodatkowe koszty, takie jak koszty wysyłki i płatności, zostaną podane w Witrynie.
W Serwisie wymienione są opcje płatności. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności po dostawie, termin płatności uzależniony jest od wybranego sposobu płatności, wskazanego w Serwisie. Termin płatności jest terminem ścisłym.
Jeśli Klient nie zapłaci na czas lub Moonshots Online Marketing nie jest w stanie odebrać należnej kwoty za pomocą wybranej przez Klienta metody płatności przed upływem terminu płatności, Klient popada w zwłokę, niezależnie od tego, czy Moonshots Online Marketing wyśle ​​kolejne przypomnienie.
W przypadku zwłoki Klienta w wywiązywaniu się z obowiązku zapłaty Dostawca może przekazać roszczenie. W takim przypadku koszty poniesione przez Moonshots Online Marketing zostaną poniesione przez Klienta, zgodnie ze skalą kosztów windykacji pozasądowej (BIK).
Winiety można wykorzystać natychmiast po dostarczeniu. Ponieważ winiety są imienne, wygasa ustawowy okres odstąpienia od umowy. Kupując winietę onwegenvignettes.nl, zgadzasz się, że nie obowiązuje ustawowy termin płatności.
Artykuł 6. Dostawa

Terminy dostawy podane na Stronie Internetowej i/lub w procesie składania zamówienia są orientacyjne i nie obowiązują jako ścisły termin.


Artykuł 7. Prywatność

Podczas odwiedzania Serwisu, składania zamówienia oraz podczas wprowadzania danych do logowania, dane (osobowe) są przekazywane do Moonshots Online Marketing. Te (osobowe) dane będą przetwarzane zgodnie z Oświadczeniem o ochronie prywatności Moonshots Online Marketing oraz obowiązującymi przepisami i regulacjami.


Artykuł 8. Okres do namysłu i reklamacje

Nie masz prawa do rozwiązania Umowy po zamówieniu lub otrzymaniu Produktu, ze względu na osobisty charakter produktu. Winiety drogowe to produkty opisane w art. 6:230p holenderskiego kodeksu cywilnego, przy czym konsument nie ma możliwości rozwiązania umowy.
Kupując winietę drogową, natychmiast udzielasz firmie Moonshots Online Marketing pozwolenia na rozpoczęcie przetwarzania i przycięcie winiety lub złożenie wniosku o nią w formie cyfrowej.
Kupując jedną z winiet na ewinietyczechy.pl, rezygnujesz z ustawowego okresu odstąpienia od umowy. W końcu są to produkty osobiste lub związane z tablicami rejestracyjnymi, z których możesz korzystać tylko Ty.
Reklamacje dotyczące Produktu można składać poprzez formularz kontaktowy. Firma Moonshots Online Marketing odpowie merytorycznie na skargę w rozsądnym terminie.
Anulowanie z powodu korony lub „czerwonego” zabarwienia Holandii na Europejskiej Karcie Porad nigdy nie stanowi powodu do rozwiązania umowy. Możliwą konsekwencją tego jest to, że podróżowanie nie jest zalecane, Holendrzy nie są już mile widziani w innych krajach, odmawia się im podróży, muszą przejść obowiązkową kwarantannę w kraju docelowym lub muszą zostać zaszczepieni lub przebadani, zanim będą mogli podróżować. Wszystkie te powody i wszystkie inne zasady związane z koroną lub wszelkie zmiany w poradach dotyczących podróży, które mają wpływ na to, czy Twoja podróż będzie kontynuowana, nie są już nieoczekiwane latem 2021 r. i nigdy nie stanowią powodu do rozwiązania umowy.
Moonshots Online Marketing oferuje możliwość wyboru śledzenia i śledzenia. W takim przypadku przesyłka jest ubezpieczona. Jeśli z jakiegoś powodu przesyłka nie dotrze, otrzymasz bezpłatnie nową przesyłkę. Jeśli nie zdecydujesz się na track & trace, ryzyko w momencie wysłania koperty przechodzi na klienta. Kupując winietę bezwarunkowo zgadzasz się na to.

 

Artykuł 9. Zgodność Jeśli Produkt nie jest zgodny z Umową,

Moonshots Online Marketing naprawi Produkt bezpłatnie iw rozsądnym terminie według uznania Moonshots Online Marketing lub, w przypadku braku Produktu lub jego części, nadal go dostarczy. Jeśli naprawa Moonshots Online Marketing nie jest możliwa lub nie może być wymagana, Moonshots Online Marketing wymieni Produkt. Jeśli Moonshots Online Marketing nie naprawi Produktu w rozsądnym terminie, Klient ma prawo zwrócić się do innej strony o naprawę. Moonshots Online Marketing zwróci uzasadnione koszty poniesione przez tę osobę trzecią w związku z odzyskiwaniem. Nie można powoływać się na niezgodność Produktu z Umową, jeżeli Klient wiedział lub w uzasadnionych przypadkach mógł wiedzieć o wadzie w chwili zawarcia Umowy lub o charakterze zakupionego Produktu lub rodzaju wada sprzeciwia się temu.

Artykuł 10. Odpowiedzialność

Firma Moonshots Online Marketing nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie lub wtórne, takie jak utrata zysków, utrata obrotów, utrata przewidywanych oszczędności i inne podobne straty finansowe, jak również utrata renomy, dobrego imienia lub reputacji. W zakresie, w jakim Moonshots Online Marketing ponosi odpowiedzialność, odpowiedzialność ta jest ograniczona do maksymalnej ceny zakupionej winiety. Po dostarczeniu winiety jesteś przez cały czas odpowiedzialny za prawidłowe sprawdzenie informacji na winiecie, w tym między innymi typu pojazdu, numeru rejestracyjnego, okresu ważności i kraju. W przypadku problemów lub błędów należy nas natychmiast poinformować, a w każdym razie 2 dni robocze przed wyjazdem, abyśmy mogli zaoferować rozwiązanie. Nigdy nie ponosimy odpowiedzialności za problemy, które pojawią się po rozpoczęciu podróży. Dokonując zakupu zwalniasz firmę Moonshots Online Marketing i wszystkich jej pracowników z wszelkiej odpowiedzialności za grzywny, problemy lub koszty prawne związane z nieprawidłowo dostarczonymi winietami.

Artykuł 11.

Różne Klient nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie. Do Umowy ma zastosowanie prawo holenderskie. Marketing internetowy Moonshots Utrechtseweg 1-G 3811 NA, Amersfoort Holandia

0
Do koszyka
Razem : zł0
Do kasy